Spojovací lepící pásky VHB™

POUŽITÍ:

 • lepení plastů
 • izolace vůči okolnímu prostředí
 • náhrada nýtů, šroubů, svarů atd.
 • náhrada bodového svařování
 • lepení konstrukcí (interiér i exteriér)

PŘEDNOSTI:

 • vysoká pevnost
 • jednoduchá montáž
 • zvýšení efektivity výroby
 • odolnost vůči změkčovadlům a nátěrům
 • ochrana před zdraví škodlivým prostředím
 

UPLATNĚNÍ:

 • doprava, stavebnictví, elektronika, strojírenství, informační tabule atd.
sp_pas1_big
sp_pas1_big sp_pas1_big
Vysoká pevnost lepicích pásek, které nahrazují nýty, ąrouby, svary a jiná mechanická upevnění. Viskoelaslické vlastnosti pásek 3M VHB™ umoľňují tlumit nárazy a rozkládají pnutí. Výsledkem je vysoká pevnost při statickém a zejména dynamickém namáhání.

Elasticita pásky napomáhá kompenzovat a pohlcovat různé tepelné roztaľnosti, pokud jsou rozdílné materiály vystaveny teplotním změnám. Tím dochází k menąím problémům s roztaľností a deformacemi neľ při pouľití nýtů a svařování.

 

Lepicí páska snadno zaplní mikroskopické nerovnosti povrchu a poskytne izolaci vůči okolnímu prostředí spolu s vysokou lepicí schopností. Lepicí systémy rovněľ odolávají vlivu UV záření.

Lepicí pásky jsou prakticky neviditelné, přináąejí lepąí vzhled a vyľadují jen jednoduchou povrchovou úpravu materiálu. Při pouľití pásky VHB zůstává povrch výrobku čistý a hladký. Nejsou zde nevzhledné hlavičky nýtů a svarové deformace, které vyľadují brouąení a sloľité povrchové úpravy.

Pomáhají sníľit náklady a zvýąit efektivitu výroby. Pouľitím pásky redukujete nebo eliminujete vrtání, nýtování, svařování, ąroubování, čistění a daląí práce. Můľete pouľívat lehčí, méně nákladné materiály. Aplikace vyľaduje minimální zkuąenosti a obvykle ľádné kapitálové investice.

 

TABULKA VYSOCE PEVNÝCH OBOUSTRANNÝCH PÁSEK 3M™ VHB™ - pomůcka pro výběr
 CHARAKTERISTICKÁ SKUPINA VHB
Číslo výrobku
Tlouą»ka
Barva
VHB hlavní skupina
Skupina hlavních pásek VHB nabízí výbornou přizpůsobivost, která je výsledkem unikátních technologií 3M. Tato skupina VHB pásek je nejpouľívanějąím a spolehlivým řeąením pro poľadavky zákazníka na lepení.
Tyto pásky jsou velmi vhodné pro:
Substráty s vysokou povrchovou energií, plasty s vysokou povrchovou energií, strukturované povrchy, optimální okamľitý kontakt s povrchem, lepení na některé práąkově oąetřené povrchy
4936
4941
4956
4991
0.6 mm
1.1 mm
1.5 mm
2.2 mm
ąedá
VHB HSE
Jsou to pásky, které nabízejí výborné adhezní a spojovací vlastnosti pro lepení kovů k sobě navzájem, pro čisté a jednoduché spojení. Nejsou určeny pro spojování problematických nebo odliąných substrátů - pro tento účel se hodí jiná skupina VHB pásek - viz doleji.
4646
4611
4613
4655
0.6 mm
1.1 mm
1.1 mm
1.5 mm
ąedá
(4613 - bílá)
VHB pro nízké teploty
Lepení při 0 °C je téměř nemoľné, nikoliv vąak pro VHB pásky z této skupiny. Tuto řadu lze nejen výborně aplikovat při nízkých teplotách, ale nabízí za těchto podmínek také stejnou tvárnost a přizpůsobivost, kterou např. disponuje VHB hlavní skupina.
4943
4957
1.1 mm
1.5 mm
ąedá
VHB CLEAR
Zvýąená účinnost a dokonalý estetický vzhled pro pouľití v reklamním průmyslu. Tato řada je jiľ deset let nejpouľívanějąí v oblasti VHB pásek.
9460
9469
9473
4905
4910
4915
4918
0.05 mm
0.13 mm
0.25 mm
0.50 mm
1.00 mm
1.50 mm
2.00 mm
transparentní
VHB pro čiré plasty
Je to skupina VHB pásek určených pro lepení čirých plastů a patří sem např. produkty, které jsou nejvhodnějąí k lepení polykarbonátů a PMMA.
5965
5970
5975
0.5 mm
1.0 mm
1.5 mm
transparentní

 

UKÁZKY POUŽITÍ

dopr_big
dopr_big dopr_big
elek_big
elek_big elek_big
info_big
info_big info_big
stav_big
stav_big stav_big
 

Search